Statut

Statut

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarte”.

 

§ 2

1.     Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.2001r. Nr 79 poz. 855  z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 96, poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.

2.     Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.     Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Toruniu.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Stowarzyszenie może wstępować do tych organizacji zgodnie  z uchwałą Zarządu.

§ 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego, która służy ogółowi społeczności, a w szczególności środowisku artystycznemu.

§6

1.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną bądź nieodpłatną do realizacji  celów statutowych.

2.     Dochód z działalności będzie przeznaczony na działalność statutową.

3.     Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

4.     Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, także spośród członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wyłącznie realizacja zadań publicznych określonych w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego                              i o wolontariacie, a w szczególności:

1)        prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej oraz wspieranie rozwoju sztuki,

2)        działania na rzecz ochrony dóbr kultury,

3)        integrowanie osób zainteresowanych powstawaniem i promowaniem idei artystycznych,

4)        współpraca z instytucjami  zajmującymi  się działalnością artystyczną,

5)        zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem i promowaniem idei artystycznych,

6) tworzenie w Toruniu aktywnego środowiska artystycznego:
a)  stanowiącego miejsce powstawania, eksponowania i konfrontacji

działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy,
b)  otwartego na różnorodne postawy twórcze,
c)  dokumentującego aktualne działania,
d)  współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami

artystycznymi w kraju i zagranicą,

e)   promującego realizowanie działań artystycznych oraz wspieranie

i inicjowanie działań twórczych,
f) kształtującego życie artystyczne miasta;

7) wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń

artystycznych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)    organizowanie działań artystycznych, wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, warsztatów edukacyjno-artystycznych, sympozjów, konferencji dotyczących sztuki, plenerów, tworzenie ośrodków artystycznych, prowadzenie galerii;

2)    dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie fotografii, filmów, nagrań, wydawnictw; prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania twórców;

3)    współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi w regionie, kraju i na świecie;

4)    współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie:
a) stwarzania warunków wspierających powstawanie sztuki,
b) kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu aktywności artystycznej,
c) występowania w sprawach wspierania celów statutowych,
d) przyznawania stypendiów twórczych oraz dotacji przeznaczonych na realizację zamierzeń   Stowarzyszenia;

5)    współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji  i promocji działań Stowarzyszenia;

6)    pozyskiwanie współpracy wolontariuszy i sponsorów.

§ 9

Dla realizacji wyżej wymienionych celów Stowarzyszenie może:

1)    prowadzić odpłatnie:

a)     wydawanie książek  58.11.Z,

b)    działalność związaną  z filmami, nagraniami wideo i programami    telewizyjnymi  59.11.Z,

c)     działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,

d)    pozaszkolne formy edukacji   85.5,

e)     pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z,

 

2)    prowadzić nieodpłatnie:

a)     artystyczną i literacką działalność twórczą 90.03.Z,

b)    działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z,

c)     działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z,

 

3)    pozyskiwać do współpracy:

a)     wolontariuszy,

b)    sponsorów.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie dzielą się na:

a)     zwyczajnych,

b)    wspierających,

c)     honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§12

Członek zwyczajny ma prawo:

a)     wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b)    uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,

c)     zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d)    korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

a)    przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów,

b)    realizacja  uchwał władz Stowarzyszenia,

c)     czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d)    regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 14

1.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna  zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc  finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2.     Członek wspierający ma prawo:

a)      uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,

b)     zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

c)      uzyskać   w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.

3.     Członek wspierający ma  obowiązek:

a)      wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

b)     przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

4.     Członek wspierający nie jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.

5.     Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 15

1.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.     Członkostwo honorowe nadaje Walne  Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3.     Członek honorowy nie posiada  biernego oraz czynnego prawa wyborczego;  ma prawo:

a)     zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

b)    brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia

4.     Członek honorowy ma obowiązek uczestniczyć  w realizacji celów

statutowych Stowarzyszenia.

5.     Członek honorowy  jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 16

1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)  dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,

b)    skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu,

c)     wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

d)    utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

e)     śmierci członka,

f)      utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

2.     Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego  Zebrania Członków.  Odwołanie należy złożyć w terminie 30 dni od  powzięcia wiadomości o skreśleniu lub wykluczeniu.  Uchwała Walnego Zebrania Członków  w sprawie odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

1.     Władzami Stowarzyszenia są:

a)     Walne Zebranie Członków,

b)    Zarząd,

c)     Komisja Rewizyjna.

2.     Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej  trwa cztery lata. Ich wybór odbywa się  w głosowaniu tajnym .

3.     W przypadku ustąpienia z funkcji w czasie trwania kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji jednej osoby. Pełni ona funkcje swego poprzednika do czasu zakończenia kadencji członka ustępującego.

4.     W przypadku ustąpienia z Zarządu lub Komisji Rewizyjnej większej ilości osób, miejsce ustępujących przed zakończeniem kadencji członków  Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu dokonuje wyboru członków uzupełniających. Pełnią oni funkcje swoich poprzedników do czasu zakończenia kadencji członków ustępujących.

§ 18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  § 19

1.       Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

2.     Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, o godzinę później, Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

3.     Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyłączeniem  uchwał                          o zmianie Statutu lub  rozwiązania  Stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów.

4.       Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)     uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej                            i finansowej Stowarzyszenia,

b)    podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)     wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

d)    ustalenie wysokości składek członkowskich,

e)     nadawanie godności członka honorowego,

f)      podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,

g)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

4.   W wypadku równej liczby głosów głosowanie ponawia się.

§ 20

1.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)           z własnej inicjatywy,

b)          na  wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)           na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych      Stowarzyszenia.

2.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie               jednego  miesiąca od daty otrzymania wniosku.

§ 21

1.     Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami  Członków.

2.     Zarząd składa się z  5 osób, w tym  Prezesa,  Wiceprezesa, Sekretarza                                i Skarbnika. Zarząd sam się konstytuuje.

3.     Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa  lub zastępcę prezesa                 w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

4.     Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

5.     Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§22

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu – do reprezentowania uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu  łącznie w tym Prezes lub  Wiceprezes,

b)    dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne  Zebranie Członków,

c)     realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d)    sporządzanie sprawozdań z działalności,

e)     zwoływanie Walnych Zebrania Członków,

f)      uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

g)     przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych                       i wspierających,

h)    rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 23

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes i/lub Wiceprezes.

§ 24

1.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2.     Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,

c)     żądanie wyjaśnień od Zarządu lub pracowników Stowarzyszenia,

d)    wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

e)     składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

3.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a)     pełnić innych funkcji w strukturach władz Stowarzyszenia, a w szczególności nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać  z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)    być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c)     otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tej Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów bądź wynagrodzenia wyższego aniżeli określonego w art. 8 pkt. 8 ust z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. 26, poz. 306 ze zm.)

Rozdział V

  Majątek  Stowarzyszenia

 

§ 25

1.     Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, prowadzonej działalności, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, dotacji, subwencji osób prawnych itp.

2.     Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony do realizacji wszystkich jego celów, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 26

1.     Wyłączone jest udzielanie pożyczek, zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz  osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.       Wyłączone jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.       Wyłączone jest wykorzystywanie majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4.       Wyłączone jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 27

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes i/lub Wiceprezes.

 

                                                 Rozdział VI                                                                                               Sposób rozwiązywania  Stowarzyszenia

 

§ 28

1.     Stowarzyszenie zostaje rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów.

2.     Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony zostanie na cel  określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.

3.     Walne Zebrania Członków powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi  likwidację Stowarzyszenia.

 

Statut uchwalono  dnia 7  kwietnia  2011r.